Diverse infomasjon

INFORMASJONSBROSJYRE

Henting og levering av barn

Dersom det er noen andre enn foreldre/foresatte som henter barnet i barnehagen, må personalet få beskjed om dette. Vi sender ikke barna fra barnehagen uten at det er avklart med de foresatte. Det er trygghet og sikkerhet for barn, foreldre/foresatte og personalet i barnehagen.

På grunn av turer/aktiviteter ønsker vi at barna skal være i barnehagen innen kl 930. Kommer dere senere, har fri eller er syke så gi beskjed evt. ring barnehagen.

For at personalet skal ha muligheter til å snakke med foreldre, gi beskjeder m.m. ønsker vi at foreldrene kommer senest kl 1650 ved henting.

Planleggingsdager og andre fridager

Barnehagen har fire planleggingsdager i året. Datoer blir sendt ut i begynnelsen av året og i årsplanen/årshjulet.

Barnehagen er stengt alle helligdager og offentlige høytidsdager, samt julaften, romjula og nyttårsaften og  onsdag før skjærtorsdag.
I juli er vi stengt i 3 uker.

Barnehagebetaling

Barnehagen følger kommunale satser, har søskenmoderasjon og gratis kjernetid. Vi har kr.300,- i matpenger pr måned. Juli er betalingsfri.

Fakturaen sendes på epost og betales forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Dersom ikke den månedlige avgift blir betalt i rett tid og senest 2 måneder etter forfall, kan styret omsette andelen/aksjen og/eller bestemme at andels-/aksjehaveren skal miste sin rett til barnehageplass øyeblikkelig

(Jfr. §3 i vedtektene).

Aksje

Ved oppstart i barnehagen må alle familier kjøpe en aksje eller andel pålydende kr 3000,-. Dette gjør dere til medeiere i barnehagen og rett til en plass i styret og på generalforsamling. Når barnet slutter i barnehagen fås pengene for aksjen tilbake. Det er bare 1 aksje pr familie. Det er ikke utbytte på aksjene.

Oppsigelsestid

Barna har plass i barnehagen til det begynner på skolen eller til barnehageplassen sies opp. Oppsigelsesfristen er to mnd fra den første (1.) eller den femtende (15.) i mnd. Ved oppsigelse med virkning etter 1. oktober må det betales ut kalenderåret. Ved oppsigelse med virkning etter 1. april må det betales ut barnehageåret. Det er ikke nødvendig med oppsigelse når barnet skal starte på skolen.

Dagsrytme

Mattidene varierer litt på avdelingene. Alle tider er ca tider, og det kan variere fra dag til dag, spesielt de dagene vi har turdager.

Kl 7 Barnehagen åpner

Kl 7-9 Barna kan spise frokost og har rolige aktiviteter

Kl 930 Fastsatte aktiviteter/turer starter/lek inne/ute

Kl 1045 Samling

Kl 11 Mat

Kl 1130-14 Utelek/soving

Kl 14/1430 Matpakke

Kl 15-17 Lek og aktiviteter inne/ute

Kl 17 Barnehagen stenger

Måltider

Barna kan spise frokost i barnehagen fram til kl 0900. De må ha med egen frokostmatpakke, men får melk og vann i barnehagen.

Vi spiser formiddagsmat ca kl 11. Til måltidene får barna melk eller vann. 3 dager i uken har vi varm mat fra Catering, èn dag lager vi rundstykker og èn dag har barna med seg ekstra matpakke hjemmefra for da har vi turdag.

Barna har med matpakke til måltidet kl 1400/1430. Det er fint om barna har sunne matpakker, dvs ikke kaker, kjeks, sjokoladepålegg etc. Middagsrester må gjerne medbringes (vi har mikrobølgeovn).

Barna får frukt og grønnsaker i barnehagen. I juli serveres det ikke mat fra barnehagen, bare frukt og melk.

Er det noe mat barnet ikke kan spise, så gi beskjed til personalet.

Sykdom

Vær vennlig å gi beskjed til barnehagen hvis barna ikke kommer på grunn av sykdom. Barnet skal være feberfritt før det kommer i barnehagen og allmenntilstanden skal være bra. Barn skal kunne delta i vanlige aktiviteter ute som inne. Er dere i tvil, så ta en telefon til barnehagen. (Se egen brosjyre).

Bursdager

Barnas bursdager blir markert i barnehagen. Vi henger ut flagget og har en samling der bursdagsbarnet er i fokus. Vi synger bursdagssang, de får bursdagskrone og en liten gave. Foreldrene tar ikke med noe til feiringen.

Dersom dere inviterer barn fra barnehagen i bursdagsselskap ber vi om at dere tenker over hvem dere inviterer eller ikke. Det er sårt for et barn å ikke bli invitert når de andre får invitasjoner. Eksempelvis kan alle jentene eller guttene bli bedt, eller at man inviterer alderskullet til barnet. Spør gjerne personalet om råd.

Leie av barnehagen

Det er mulig å leie barnehagen på kvelden eller i helger til ulike arrangement som for eksempel bursdager. Dette koster kr 250,-. Ta kontakt med styrer.

Tilvenning

Det er veldig ulikt fra barn til barn hvordan de opplever å starte i barnehage. Atskillelse fra foreldre/foresatte og å bli kjent med nye voksne og barn, kan for noen være vanskelig og lettere for andre. Vi setter vanligvis av 3 dager til tilvenning, men noen barn, spesielt de minste, har behov for litt lengre tilvenningsperiode. Da kan det være godt med kortere dager i en periode. Dette kan man snakke med personalet om fra dag til dag.

For at barnet skal ha en best mulig opplevelse av barnehagen og føle seg trygg i de nye omgivelsene, er det viktig at en av foreldrene/foresatte er tilstede hele tiden den første dagen. Første dagen er barnet (og foreldre/foresatte) i barnehagen bare et par timer. Det vil også være en ansatt som har ansvaret for å hjelpe barnet til å finne seg til rette på avdelingen, og følge opp barnet i barnehagen de første ukene. Barnehagen gir dere beskjed om hvilket klokkeslett det passer at dere kommer og går.

2.dag kommer dere til samme tid. Kanskje mor/far kan ta seg en tur ut av barnehagen, eller prate litt med ped.leder, og at barnet kan spise lunsj på avdelingen.

3.dag ser vi litt an hvordan de to foregående dagene har vært og avtaler deretter.

Enkelte dager er det kanskje ikke så kjekt å gå fra barnet, men da kan foreldre/foresatte bare ringe barnehagen for å høre hvordan det går. Ofte er lange avskjeder vanskeligere for barnet enn korte.

Dugnad

Vi arrangerer dugnad hvert år på vårparten, og ønsker at hver familie hjelper til. Lister over hva som skal gjøres blir hengt opp i barnehagen slik at man kan skrive seg på det man kan hjelpe til med.

Samarbeid med andre instanser

Barnehagen har et nært samarbeid med bydel Bjerke og Pedagogisk Fagsenter. Andre instanser vi samarbeider med er Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), barnevernet, helsestasjonen og flere av nærskolene i forhold til overgang barnehage/skole. Vi samarbeider også med mange av de private barnehagen i bydelen. I enkelte perioder har vi praksiselever på avdelingene.

Personalsamarbeid

Personalet har avdelingsmøter hver uke.  Når det er møter på en avdeling passer den andre avdelingen alle                                             

Styrer er også med på møter i bydelen med andre styrere ca 1 gang pr måned.

Personalmøter avholdes ca 1 gang pr måned på kveldstid. Disse brukes til planlegging og arbeid med faglige temaer og HMS. Det samme gjelder planleggingsdager.

Foreldresamarbeid

Den daglige kontakten i garderoben om morgenen og ettermiddagen, er viktig for oss i barnehagen. Samarbeidet med foreldre/foresatte er av stor betydning for at vi skal kunne gjøre vårt beste for hvert enkelt barn. Beskjeder blir gitt, små anekdoter fortalt og vi (foreldre/personal) blir bedre kjent. Vi ønsker i samarbeid med foreldre/foresatte å gi barnet de beste mulighetene for trivsel og utvikling. Dette samarbeidet bør være preget av gjensidig respekt og likeverd.

Alle ansatte har taushetsplikt.

Informasjon og praktiske opplysninger blir satt opp på avdelingens oppslagstavle. Det er viktig å følge med hver dag, også på månedsplanen. I tillegg har avdelingene en tavle der det står skrevet kort om dagen i dag. Til de som bruker e-post blir all informasjon (månedsplan, månedsbrev og annen informasjon) sendt ut på e-post. Vi trykker også ut månedsplan i papir ved behov. De som ikke bruker e-post, får all informasjon i papirform. Det blir lagt i barnets hylle .

Vi tilbyr 2 foreldresamtaler pr år. Skulle det være behov for flere samtaler, er det bare å ta kontakt med pedagogisk leder.

Foreldrerådet

Rådet består av alle foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal aktivt arbeide med å ivareta barnas- og foreldrenes interesser og sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldrene oppfordres til å være aktive i foreldreråd, dette arrangeres etter initiativ fra foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget (styret). Ved møtene er det bare foreldre/foresatte til stede, og møtene ledes av styrets leder. Vanligvis er det foreldrerådsmøte i forbindelse med foreldremøter, men det er også mulig å ha møte ved behov.

Styret

Selskapet skal ledes av et styre på til sammen 5 medlemmer og 1 vara som blir valgt for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. Hvem som sitter i styret henger på oppslagstavlen på hver avdeling. Det holdes møte ca 2.hver måned eller ved behov.

Samarbeidsutvalget (SU)

I og med at Tonsenhagen barnehage er en liten barnehage så har Foreldrerådet bestemt at de som sitter i styret også sitter i Samarbeidsutvalget.

Forsikring

Barna i Tonsenhagen barnehage er forsikret gjennom barnehagens forsikringsløsning i “ Gjensidige”.

Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område, på utflukter, reiser og lignende som arrangeres av barnehagen. I tillegg er barnet forsikret på direkte reise til/fra barnehagen.